بله با توجه به شرایط کنونی آموزشگاه دوره آنلاین نیاز برگزار میکند؟

امکان تقسیط شهریه با توجه به نوع دوره بررسی می شود

مشروط بر اینکه همان دوره یا دوره مشابه برگزار شود