دپارتمان مهارت ویژه کارمندان

برای ترفیع نیاز به مهارت است، پس با گذرندان دوره های زیر سطح مهارت های خود را در محل کار افزایش دهید. درضمن شما میتوانید از این دوره ها به عنوان دوره های ضمن خدمت استفاده کنید.